Kwaliteit


ISO 9001:2015

Centrum Groei! is ISO 9001:2015 gecertificeerd, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De kwaliteitsdoelstellingen en het bijbehorende plan van aanpak zijn opgenomen in het Managementplan.

Jaarlijks voert de directie een directiebeoordeling uit om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem nog geschikt, toereikend, doeltreffend en in lijn met de strategische richting van de organisatie is, waarna deze extern wordt getoetst door DEKRA Certification B.V.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Centrum Groei! doet er alles aan de gegevens van uw kind zo goed mogelijk te beschermen.

Hoe gaan wij met de gegevens van uw kind om? Download onze Privacyverklaring.

Vergewisplicht (VOG)

Centrum Groei! is vanuit de overheid verplicht om te controleren of nieuwe medewerkers en stagiair(e)s voldoen aan de vergewisplicht. Wij controleren op 2 manieren het (arbeids)verleden.

Voor aanvang van de indiensttreding of stage vragen wij bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Daarnaast wordt er navraag gedaan naar het arbeidsverleden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie

Arbo is een verkorting van het woord arbeidsomstandigheden. De zogenoemde Arbowet verplicht bedrijven maatregelen te nemen om veiligheidsrisico`s voor werknemers (en cliënten) te beperken.

Veiligheid heeft vele aspecten. In de afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest om de (werk)omstandigheden zo veilig mogelijk te maken. We werken hier bijvoorbeeld aan doormiddel van protocollen als wel fysieke aanpassingen in het pand.

ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Centrum Groei!

Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK)

Iedere medewerker van Centrum Groei! heeft een diploma ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’.
De werknemers zijn verplicht om ieder jaar een herhalingscursus te volgen die gegeven wordt door HBO Safe. HBO safe is gecertificeerd door het Rode Kruis en Oranje Kruis en is in het bezit van een NIBHV-keurmerk.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Centrum Groei! heeft verschillende medewerkers laten opleiden tot BHV-er. Deze zijn in staat om te handelen bij calamiteiten en waarbij gewerkt wordt vanuit een calamiteitenplan. Daarnaast houden wij een aantal keer per jaar een ontruimingsoefening.
De BHV-ers moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen. Deze wordt gegeven door HBO Safe, gecertificeerd door het Rode Kruis en Oranje Kruis. Tevens in het bezit van een NIBHV- keurmerk.

Preventiemedewerker

Centrum Groei! heeft een aantal werknemers de taak gegeven van preventiemedewerker. Preventiemedewerkers helpen werkgevers bij veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ze zijn het aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerkers worden opgeleid door HBO Safe.

Aandachtsfunctionaris Meldcode Kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals wat te doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of er een melding moet worden gedaan bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Centrum Groei! heeft hiervoor speciaal een Aandachtfunctionaris Meldcode Kindermishandeling in dienst.

Cliënttevredenheidsonderzoek

In het kader van de continue verbetering van de zorg houdt Centrum Groei! elk jaar een anoniem cliënttevredenheidsonderzoek onder de ouders en/of verzorgers.

Voor Centrum Groei! is feedback van groot belang zich te blijven ontwikkelen op het gebied van dienstverlening. Daarnaast is het onderzoek onderdeel van onze ISO 9001:2015 certificering en een vereiste van het H10 Inkoopbureau.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2019 Autisme Centrum Groei!

Cliënttevredenheidsonderzoek 2021 Autisme Centrum Groei!

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In het kader van de continue verbetering van de organisatie heeft Centrum Groei! in 2020 een medewerkerstevredenheidsonderzoek onder alle personeelsleden gehouden.

Voor Centrum Groei! is feedback van groot belang om te blijven ontwikkelen op het gebied van bedrijfsvoering en goede werkomstandigheden. Tevreden medewerkers spelen een belangrijke rol bij het succesvol realiseren van de doelstellingen die Centrum Groei! zich stelt. Daarnaast is het onderzoek onderdeel van onze ISO 9001:2015 certificering.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020 Autisme Centrum Groei!