Kwaliteit


ISO 9001:2015

Centrum Groei! is ISO 9001:2015 gecertificeerd, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De kwaliteitsdoelstellingen en het bijbehorende plan van aanpak zijn opgenomen in het Managementplan.

Jaarlijks voert de directie een directiebeoordeling uit om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem nog geschikt, toereikend, doeltreffend en in lijn met de strategische richting van de organisatie is, waarna deze extern wordt getoetst door DEKRA Certification B.V.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Centrum Groei! doet er alles aan de gegevens van uw kind zo goed mogelijk te beschermen.

Hoe gaan wij met de gegevens van uw kind om? Download onze Privacyverklaring.

Vergewisplicht (VOG)

Centrum Groei! is vanuit de overheid verplicht om te controleren of nieuwe medewerkers en stagiair(e)s voldoen aan de vergewisplicht. Wij controleren op 2 manieren het (arbeids)verleden.

Voor aanvang van de indiensttreding of stage vragen wij bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Daarnaast wordt er navraag gedaan naar het arbeidsverleden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie

Arbo is een verkorting van het woord arbeidsomstandigheden. De zogenoemde Arbowet verplicht bedrijven maatregelen te nemen om veiligheidsrisico`s voor werknemers (en cliënten) te beperken.

Veiligheid heeft vele aspecten. In de afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest om de (werk)omstandigheden zo veilig mogelijk te maken. We werken hier bijvoorbeeld aan doormiddel van protocollen als wel fysieke aanpassingen in het pand.

ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Centrum Groei!

Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK)

Iedere medewerker van Centrum Groei! heeft een diploma ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’.
De werknemers zijn verplicht om ieder jaar een herhalingscursus te volgen die gegeven wordt door HBO Safe. HBO safe is gecertificeerd door het Rode Kruis en Oranje Kruis en is in het bezit van een NIBHV-keurmerk.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Centrum Groei! heeft verschillende medewerkers laten opleiden tot BHV-er. Deze zijn in staat om te handelen bij calamiteiten en waarbij gewerkt wordt vanuit een calamiteitenplan. Daarnaast houden wij een aantal keer per jaar een ontruimingsoefening.
De BHV-ers moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen. Deze wordt gegeven door HBO Safe, gecertificeerd door het Rode Kruis en Oranje Kruis. Tevens in het bezit van een NIBHV- keurmerk.

Aandachtsfunctionaris Meldcode Kindermishandeling

Centrum Groei! is aangesloten bij de LVAK (landelijke vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling) en heeft ook het keurmerk voor de Meldcode. Centrum Groei! heeft meerderere aandachtsfunctionarissen in dienst, zij zijn de eindverantwoordelijken voor de Meldcode.